PREGUEU A DÉU EN CARITAT PER L’àNIMA DE
Doña Amparo Bosch Navarro
NAIXCUDA A MONTCADA (VALÈNCIA)
Que va faltar a Alboraia (València) el dia 26 d’abril de 2022, als 93 anys d’edat, havent rebut els sants sagraments i la benedicció apostòlica
D. E. P.
Els seus benvolguts: fill, nora i nets, en record de la seua persona.
La família agraïx les mostres de condol i amistat rebudes en tan senyalat dia.