En record del Molt Il·lustre Senyor
Santiago Grisolía García
President del Consell Valencià de Cultura
El CVC manifesta el condol per la seua mort